LS&R 1619

Aanpassing Gedragscode in verband met Beleidsregels gunstbetoon Gnw

De Beleidsregels gunstbetoon Gnw zijn per 1 april 2018 aangepast . Om ervoor te zorgen dat de Gedragscode in lijn is met de Beleidsregels, wordt ook deze – na overleg met de IGJ – per 1 juli 2018 aangepast. Daarnaast wordt een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in Gedragscode en Reglement.

De belangrijkste wijziging betreft het toetsingskader voor financiële re laties buiten het begrip gunstbetoon d at in de Beleidsregels is opgenomen. In de gewijzigde Gedragscode is paragraaf 6.5 vervangen en geheel gewijd aan financiële relaties die buiten het begrip gunstbetoon vallen. Meer specifiek betreft dit relaties met niet-beroepsbeoefenaren, sponsoring van projecten en wetenschappelijke prijzen. Verder zijn de voorwaarden van de uitzonderingen op gunstbetoon voor beroepsbeoefenaren iets aangepast. Daarnaast wordt verduidelijkt dat online nascholing kan worden beoordeeld onder de gastvrijheidskosten, waarbij sprake is van een virtuele samenkomst. In deze nieuwsbrief volgt een toelichting per gewijzigd onderdeel.

Zie de aanpassingen