LS&R 1918

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is op zoek naar een (senior) advocaat-medewerker IE (Life Sciences & Advanced Technologies).
Als advocaat-medewerker IE zal je focus liggen op het ondersteunen van ondernemingen en kennisinstituten die zich bezig houden met hoogwaardige technologieën. Hierbij kun je denken aan life sciences, biotechnologie en medische technologie. Je werk betreft het hele spectrum: van advisering over IE strategieën en transacties, het schrijven en uitonderhandelen van complexe R&D- en licentiecontracten tot procederen over IE en contractuele conflicten.
Lees verder.

LS&R 1917

Reactie op consultatie voor het initiatief wetsvoorstel Dwanglicenties

Rogier de Vrey plaatst enkele kanttekeningen bij het voorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet en Ploumen om de regels in de Rijksoctrooiwet 1995 inzake dwanglicenties te wijzigen zodat farmaceutische producten sneller en makkelijker op de markt komen.

'Zoals gezegd juich ik de ambitie toe om toegankelijkheid van farmaceutische producten in noodsituaties te waarborgen. Het probleem is echter dat gezien het bovenstaande het voorstel daar geen oplossing voor biedt. Het voorstel verandert ook niets (wezenlijks) aan de reeds bestaande dwanglicentie regeling.

De meerwaarde en de praktische uitvoerbaarheid van het voorstel wordt betwijfeld. Het is niet waarschijnlijk dat door het verlenen van een dwanglicentie de productie van farmaceutische producten zal worden versneld dan wel makkelijker wordt gemaakt. Naast het octrooirecht is ook andere wet- en regelgeving van toepassing op de productie van farmaceutische producten. Deze zullen ook moeten worden opgevolgd. Daarbij is het echte knelpunt de (bij Covid-19 extreem) hoge vraag tegenover beperkte productiecapaciteit.

LS&R 1916

Octrooihouder zat te lang stil

Rechtbank Den Haag 18 feb 2021, LS&R 1916; ECLI:NL:RBDHA:2021:1256 (Amgen tegen Accord), http://www.lsenr.nl/artikelen/octrooihouder-zat-te-lang-stil

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19770, LS&R 1916; ECLI:NL:RBDHA:2021:1256 (Amgen tegen Accord) Kort geding. Octrooi-inbreuk met generiek geneesmiddel op EP117. Eiser Amgen is een farmaceutische onderneming en brengt het geneesmiddel Mimpara® op de Europese markt. De werkzame stof van Mimpara® is cinacalcet hydrochloride. Gedaagde Accord ontwikkelt en produceert generieke geneesmiddelen. Het CBG heeft op 18 januari 2017 aan Accord marktvergunningen verleend voor Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg en 90 mg filmomhulde tabletten volgens de decentrale procedure. De werkzame stof van Cinacalcet Accord is, net als bij Mimpara®, cinacalcet hydrochloride. Amgen stelt dat Accord door het aanbieden, in voorraad hebben en verhandelen van Cinacalcet Accord directe dan wel indirecte inbreuk maakt op EP 117. De vorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang: de octooihouder heeft te lang stilgezeten. Processtrategische keuzes waardoor ervoor is gekozen om langer te wachten met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, komen voor rekening en risico van de octrooihouder.

LS&R 1915

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

, LS&R 1915; http://www.lsenr.nl/artikelen/inhoudsopgave-jurisprudentie-geneesmiddelen-jgr

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 4 – 24 december 2020 - jaargang 21.

Mededingingsrecht
30. Paroxetine – de mededingingsrechtelijke status van pay-for-delay-overeenkomsten. Noot van dhr. mr. F.B. Muller en dhr. mu. J. Jurriëns bij Hof van Justitie van de Europese Unie, 30 januari 2020, C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52.

Medische hulpmiddelen
31. Geen tekortkoming bij gebruik state of the art-hulpzaak. Noot van dhr. mr. C.W. Demper bij Hoge Raad, 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082.

32. Tekortkoming en toerekening bij gebrekkige PIP-borstimplantaten. Noot van dhr. mr. C.W. Demper bij Hoge Raad, 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090.

LS&R 1914

Geen inbreuk op exclusiviteit

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 feb 2021, LS&R 1914; ECLI:NL:GHARL:2021:1227 (Dovideq tegen CB), http://www.lsenr.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-exclusiviteit

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2021, IEF 19760, IT 3407, LS&R 1914; ECLI:NL:GHARL:2021:1227 (Dovideq tegen CB) Kort geding. Dit geschil gaat over de vraag of Dovideq met het op de markt brengen van een door haarzelf in eigen beheer ontwikkeld medisch instrument, de zogenoemde LightControl, inbreuk maakt op een door CB bedongen exclusiviteit ten aanzien van de ontwikkeling van de daarin te plaatsen software. Dat is niet aannemelijk geworden. Zo waren de afspraken tussen de partijen uitsluitend gebaseerd op het enige endoscoopmeetsysteem dat indertijd werd ontwikkeld. Een ander systeem voor dergelijke metingen of andere functionaliteiten was in die beginperiode niet in beeld. Er kan niet zondermeer vanuit worden gegaan dat bij het aangaan van de overeenkomst voor Dovideq duidelijk had moeten zijn (of dat CB toen mocht verwachten) dat niet alleen de verdere ontwikkeling van dat specifieke apparaat onder de exclusiviteit zou vallen, maar elk door Dovideq te ontwikkelen endoscoopmeetsysteem. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt vernietigd en de vorderingen van CB alsnog afgewezen.

LS&R 1913

UNION-IP online ronde tafel op 26 februari

UNION-IP, European Practitioners in Intellectuel Property, organiseert een virtuele ronde tafel op 26 februari. Het onderwerp van de bijeenkomst is 'IP strategy and challenges in an era of co(vid)operation'.

The current times demand cooperation - be it to fight a disease or economic drawbacks - but to innovate it is still required investment, which further needs return in order to be sustainable. In addition, the interest and need in several tools to fight the pandemic, such as vaccines, testing, sanitising and many others, have been rising together with their associated advances and innovation.

LS&R 1911

Bird & Bird verwelkomt Tjibbe Douma als nieuwe IE-partner

Bird & Bird heeft per 1 februari haar Intellectual Property team in Nederland versterkt met de benoeming van Tjibbe Douma als partner.

De expertise van Tjibbe richt zich op het octrooi- en bedrijfsgeheimen recht. Tjibbe adviseert en procedeert voor bedrijven die actief zijn in de Life Sciences en Healthcare, Technology & Communications, Energy & Utilities en de Retail en Consumer sector. Medewerkers, Lucas Wolthuis Scheeres en Alexandra Michel zullen met Tjibbe de overstap maken.
Lees verder.

LS&R 1910

Coupry breidt IE-sectie uit met partner Claudia Zeri

Met trots kondigt Coupry de komst aan van Claudia Zeri als nieuwe partner IE. Haar komst versterkt het IE-team teneinde de groeiende praktijk optimaal te kunnen blijven bedienen en verder uit te bouwen. Claudia adviseert en procedeert in technologie-gerelateerde zaken met een focus op octrooirechtelijke geschillen. Ze treedt op voor cliënten in geschillen op verschillende technologische velden, waaronder life sciences & biotechnologie, food & agri, werktuigbouw en telecommunicatie.

LS&R 1909

Seminar Privacy en Franchise op donderdag 4 februari. Aanmelden nog mogelijk!

De inwerkingtreding van de nieuwe Franchisewet per 1 januari 2021 heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers en voor uw rechtspraktijk. Dit betreft ook de omgang met privacy en persoonsgegevens. Hoe verhoudt de nieuwe Franchisewet zich tot bestaande privacywetgeving - en tot de ePrivacy Verordening?

Op donderdag 4 februari licht Eva de Vries (SOLV) dit toe in een verdiepend online 'flitsseminar'. In een kort en bondig seminar besteedt zij onder meer aandacht aan:
- Gegevensverwerkingen en franchiseformules
- Rolverdeling en verantwoordelijkheden van franchisegever, franchisenemer en dienstverleners
- Privacy verplichtingen en afspraken tussen franchisegever en franchisenemer

LS&R 1908

IE-symposium AIPPI op 17 maart

Het IE Symposium 2021 van AIPPI zal online plaatsvinden op woensdag 17 maart.
De programmacommissie heeft een interessant en zo interactief mogelijk programma voor u samengesteld. In de ochtend geven Jacqueline Seignette, Maarten Haak en Mark van Gardingen een overzicht van relevante ontwikkelingen binnen het auteurs, octrooi- en merkenrecht. In de middag staan twee levendige debatten op het programma met als onderwerp de Bescherming van Design en FRAND.

LS&R 1907

Questions Raised by Cost Plus Pricing in EU Pharmaceutical Law

Maarten Meulenbelt en Anne Robert publiceerden het artikel Questions Raised by Cost Plus Pricing in EU Pharmaceutical Law. In dit artikel worden ook voorbeelden uit Nederland besproken.

Abstract
Several stakeholders in the EU have called for a shift towards “cost-based” pricing for medicinal products, without thoroughly assessing the legal and economic implications. For many medicinal products, such a shift could turn the business case (net present value) negative. Such a shift raises questions of compatibility with the policy objective of fostering innovation, and questions of compatibility with EU law, especially if accompanied by a reduction in current product development incentives, or by comparisons to (or replacement by) unauthorised products.

Lees verder.

LS&R 1906

Tamara Elmore en Annemiek Tepper zijn benoemd tot partner bij V.O.

Per 1 januari zijn twee nieuwe partners toegetreden tot V.O.: Tamara Elmore en Annemiek Tepper. Met deze uitbreiding van het partnerteam is V.O. nog beter in staat om de groeiende klantenkring binnen de secties Chemie en Life Sciences van dienst te zijn.

Tamara Elmore is als octrooigemachtigde gespecialiseerd op het terrein van onder andere biochemie, biomedische technologie, celbiologie, farmaceutica en microbiologie. Nadat zij in 2002 haar PhD in moleculaire biologie had behaald, begon zij haar carrière bij een groot farmaceutisch bedrijf in Zwitserland. Vervolgens trad ze bij een IE-kantoor in Boston in dienst als US Patent Agent. In 2009 maakte zij de overstap naar V.O.. Tamara werkt vanuit de Utrechtse vestiging van V.O.

LS&R 1905

Webinar: de nieuwe Franchisewet en Privacy

Welke gevolgen heeft de nieuwe Franchisewet voor uw cliënten? Wat betekent dit voor franchisegever en -nemer, voor contracten, IE-rechten en voor privacyrechten?

In de eerste weken van 2021 zetten verschillende experts deze gevolgen uiteen in een serie online seminars. Het eerstvolgende seminar, deel 3 in deze serie, vindt plaats op donderdag 4 februari.

Eva de Vries (SOLV advocaten) besteedt tijdens dit webinar onder andere aandacht aan:

LS&R 1904

Pors: initiatiefwetsvoorstel 'dwanglicenties' is symboolwetgeving

In juli schreef Wouter Pors over het rapport “Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen” van de heer A. de Jong van 16 juni 2020 [IEF 19313]. Dit rapport was het resultaat van de onmogelijkheid om binnen de commissie Dwanglicenties tot overeenstemming te komen. De conclusie was dat de dwanglicentie ten onrechte in het rapport wordt geschetst als dé mogelijke oplossing voor het beschikbaar komen van een geneesmiddel en bovendien ten onrechte de indruk wordt gewerkt dat de dwanglicentie in geval van een epidemie op zichzelf al een daadwerkelijke oplossing voor een tekort aan geneesmiddelen zou zijn.

Nu heeft dit rapport een vervolg gekregen, doordat de Kamerleden Ellemeet en Ploumen op 23 december 2020 een initiatiefwetsvoorstel indienden tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (ROW) om in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie als bedoeld in artikel 57 ROW te kunnen verlenen voor een farmaceutisch product. Inmiddels is dit wetsvoorstel onderwerp van een publieke consultatie [IEF 19699].

LS&R 1902

Geen spoedeisend belang

8 jan 2021, LS&R 1902; ECLI:NL:RBOBR:2021:167 (PK tegen Vemedia), http://www.lsenr.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 8 januari 2021, IEF 19710, LS&R 1902 ; ECLI:NL:RBOBR:2021:167 ( PK tegen Vemedia) Kort geding. Vemedia is een onderneming op het gebied van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten. PK c.s. maken onderdeel uit van een Zwitsers concern dat zich richt op de verkoop van OTC producten, zelfzorgmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn in drogisterijen, apotheken en supermarkten. PK Holdline is houdster van een groot aantal merken, waaronder Unie- en Beneluxwoord en -beeldmerk LUCOVITAAL. PK cs stellen onder meer dat Vemedia inbreuk maakt op haar merkrechten en willen Vemedia verbieden gebruik te maken van de tekens "Leefvitaal" dan wel andere tekens die overeenstemmen met de merken voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. De vorderingen van PK c.s. worden bij gebreke van een voldoende spoedeisend belang afgewezen. Een oordeel van de bodemrechter kan op afzienbare termijn worden verwacht.

LS&R 1901

Flitsseminar Franchisewet op donderdag 21 januari

Schuif aan en blijf op de hoogte met deze online flitsseminars over de nieuwe Franchisewet! In de komende weken zetten experts diverse aspecten van de nieuwe wet uiteen in een nieuwe serie flitsseminars van deLex. In no time krijgt u een helder overzicht van alle gevolgen.

Tijdens een (verdiepend) seminar op donderdagochtend 21 januari gaat Esther Brons-Stikkelbroeck in op de gevolgen voor de verhouding franchisegever-franchisenemer.
Aanmelden voor dit seminar is nog mogelijk, via deze link.


Alle seminars in deze serie vinden vinden online plaats, van 09:30 – 11:00 uur. Check voor het programma en/of inschrijven onze website, of neem contact op via info@delex.nl.

LS&R 1900

Drogist op afstand in supermarkten is in strijd met de wet

Raad van State 4 nov 2020, LS&R 1900; ECLI:NL:RVS:2020:2631 (CBD tegen de minister van Volksgezondheid), http://www.lsenr.nl/artikelen/drogist-op-afstand-in-supermarkten-is-in-strijd-met-de-wet

Raad van State 4 november 2020, IT 3374, LS&R 1900; ECLI:NL:RVS:2020:2631 (CBD tegen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) De zaak draaide om een verzoek van Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven en Parfumeriebedrijven (CBD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om maatregelen te nemen tegen enkele Albert Heijn supermarkten in Assen en Groningen. Zij verkopen geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, maar die wel uitsluitend in een apotheek of onder toezicht van een drogist mogen worden verkocht, zoals grotere hoeveelheden of hogere doseringen paracetamol en ibuprofen. Volgens CBD maken de supermarkten hierbij gebruik van het concept ‘Drogist op Afstand’ waarbij klanten voorlichting kunnen krijgen over een geneesmiddel van een drogist op afstand via een telefoon- of videogesprek. Volgens CBD is dat in strijd met de Geneesmiddelenwet.

LS&R 1899

Voorjaarsagenda deLex

Ook in 2021 komt deLex met diverse nieuwe initiatieven en opleidingen. Online zolang het moet en offline, op locatie, zodra het weer kan. Schuif aan en blijf op de hoogte!

Het programma van januari t/m juni:

 • Vanaf februari 2021: Mr. S.K. Martens Academie
 • Donderdag 28 januari: Nationaal Reclamerechtcongres 2020
 • Januari - Februari: Nieuwe Wet Franchise
  Serie: 21 januari,  4 februari 2021,  25 februari 2021
 • Maart/April: Webinar E-Privacy
 • Dinsdag 18 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
 • Woensdag 19 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
 • Woensdag 2 juni: Actualiteitenlunch Reclamerecht
 • Dinsdag 8 juni: Nationaal Octrooicongres 2021
 • Donderdag 17 juni: Benelux Merkencongres 2021
 • Woensdag 8 september: Actualiteiten Entertainment en IE

Met in het najaar: het Nationaal Mediarechtcongres 2021, Actualiteiten IT&Recht, Retailmiddag, het Nationaal Reclamerechtcongres 2021 en de Jurisprudentielunch Octrooirecht. Verplaatst naar februari 2022: Kunst en IE, tentoonstelling en seminars

Voor meer informatie en/of aanmelden kijk hier.