LS&R 1582

Consultatie wijziging Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Consultatiedocumentatie, consultatie tot 13 maart 2018. Op 1 april 2018 treden de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018 in werking (zie bijlage). Deze Beleidsregels vervangen de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet die golden sinds 1 mei 2014. De Beleidsregels kennen een aantal wijzigingen en een nieuw toetsingskader voor andere financiële relaties dan gunstbetoon. De wijziging van de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet noopt tot aanpassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Over de voorgestelde wijzig ingen houdt de CGR deze consultatie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.

De wijzigingsvoorstellen bestaan uit 2 documenten (zie bijlagen) . In het eerste document zijn de voorgestelde wijzigingen aangegeven met “trac k changes” in de bestaande teksten van de Gedragscode. Het tweede document is een geheel nieuwe tekst voor paragraaf 6.5 inzake “andere financiële relaties dan gunstbetoon”. De huidige paragraaf 6.5 inzake sponsoring zal komen te vervallen. De wijzigingsvo orstellen zijn nog niet uitputtrend besproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ten aanzien van de inhoud dient derhalve nog een voorbehoud te worden gemaakt.

Wij vragen u uw eventuele reactie uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 te sturen naar: cgr@cgr.nl onder vermelding van “Consultatie”. Helaas is de deadline kort in verband met de inwerkingtreding van de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018 per 1 april 2018. Het streven van het CGR bestuur is de w ijzigingen van de Gedragscode ook per die datum te laten ingaan. De uiteindelijke wijzigingen zullen met een toelichtende nieuwsbrief op de website worden gepubliceerd