LS&R 1989

Geen spoedeisend belang vanwege toezegging

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2021, IEF 20233, LS&R 1989; C/16/524820 / KG ZA 21-414 (Alk-Abello tegen Allergy Therapeutics) Kort geding. Partijen zijn vergunninghouder van geneesmiddelen en allergeenproducten en zijn directe concurrenten van elkaar. Een van de producten die AT op de markt brengt is het receptgeneesmiddel Pollinex, een immunotherapiekuur. AT heeft op eigen websites en in een brief aan huisartsen uitingen over de werking van het geneesmiddel gedaan. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of de door AT gedane uitingen onrechtmatig en/of misleidend zijn. ALK vordert dat het AT verboden wordt om de uitingen of uitingen met vergelijkbare strekking te gebruiken. Geoordeeld wordt onder meer dat ALK onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van schade of dreigende schade. Een spoedeisend belang ontbreekt aangezien AT in augustus per e-mail de toezegging heeft gedaan de uiting te staken en gestaakt te houden. ALK wordt in het ongelijk gesteld.

Conclusie
5.7 Nu ALK onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Uitingen van AT leiden tot (dreigende) schade, ook voor AK zelf, Uiting 1 ruim twee jaar aaneengesloten op de website(s) van AT heeft gestaan zonder dat ALK daartegen is opgetreden én AT op 31 augustus 2021 heeft toegezegd de uitingen te staken en gestaakt te houden, kan niet geoordeeld worden dat ALK een (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen. De vorderingen van ALK worden daarom afgewezen.