LS&R 1778

Geen wilsonbekwaamheid van patiënt

Tuchtrecht

Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg 21 januari 2020, LS&R 1778 ECLI:NL:TGZRAMS:2020:11 (Wilsbekwaamheid patiënt) Verweerster heeft aan klager geen inzage gegeven in het dossier van patiënt. Klager beweert als gemachtigde van patiënt recht te hebben op inzage in haar dossier. Uit de brief die patiënt aan verweerster heeft gestuurd blijkt geen wilsonbekwaamheid, waardoor de klacht van klager niet ontvankelijk wordt verklaard.

5.3 Het college overweegt dat klager enkel inzage in het dossier van patiënte kan verkrijgen met (wilsbekwame) toestemming van patiënte zelf (artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek, BW). Hetzelfde geldt voor het voeren van een tuchtrechtprocedure uit naam van patiënte. Patiënte is zelf niet op het vooronderzoek verschenen om haar mening hierover toe te lichten.

5.5 Uit het voorgaande maakt het college op dat patiënte ter zake wilsbekwaam heeft geuit tegenover haar mentor dat zij niet achter de vermeende machtigingen staat en dat tevens haar mentor hier niet mee akkoord is. Dit brengt met zich dat klager kennelijk niet bevoegd is om uit naam van patiënte een tuchtklacht in te dienen en niet ontvankelijk zal worden verklaard in zijn klacht tegen verweerster.