LS&R 2074

Handreiking elektronische toestemmingsverlening

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) publiceert de Handreiking elektronische toestemmingverlening voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek: Een leidraad voor de beoordeling door toetsingscommissies.
 
In 2017 is de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen voor de derde keer geëvalueerd. In het evaluatierapport is de algemene werking van de WMO onderzocht waarbij onder meer het informed consent-vereiste diepgaand onder de loep is genomen.   
Voor het informed consent-vereiste is de aanbeveling gedaan om schriftelijke toestemming niet alleen via de papieren weg maar ook (onder generieke voorwaarden) langs elektronische weg mogelijk te maken. Met het “ontwerpvoorstel van wet houdende wijziging van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet” wordt o.a. die aanbeveling opgevolgd.
Lees verder >>