LS&R 1877

Primair besluit over verleende vergunning voor parallelhandel herleeft

College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 november 2020, IEF 19565, LS&R 1877; ECLI:NL:CBB:2020:801 (Vaselife en Chrysal tegen Ctgb) Parallelimport gewasbeschermingsmiddel. Uitspraak na beantwoording prejudiciële vragen [IEF 18859]. Het College is van oordeel dat Chrysal in bezwaar noch in beroep is geslaagd in het door haar (in bezwaar) te leveren bewijs dat, zoals zij stelt, de in geding zijnde middelen niet identiek zijn als bedoeld in artikel 52, derde lid, van Verordening 1107/2009, zoals nader uitgelegd door het Hof in overweging 56 van het arrest. Het College verbindt mede aan de terughoudendheid van Chrysal om meer openheid van zaken te geven de gevolgtrekking dat Chrysal dit bewijs niet kan leveren. In het belang van een definitieve beslechting van het geschil voorziet het College Chrysal daarom zelf in de zaak. Het beroep is gegrond. Het primaire besluit, waarbij verweerder de aan Vaselife verleende vergunning voor parallelhandel voor het middel Vaselife Universal Bulb PHT heeft verlengd tot 1 december 2025, herleeft.

6.5.
Het College is, gelet op wat hiervoor onder 6.3 en 6.4 is overwogen, van oordeel dat Chrysal in bezwaar noch in beroep is geslaagd in het door haar (in bezwaar) te leveren bewijs dat, zoals zij stelt, de in geding zijnde middelen niet identiek zijn als bedoeld in artikel 52, derde lid, van Verordening 1107/2009, zoals nader uitgelegd door het Hof in overweging 56 van het arrest. Het College verbindt mede aan de terughoudendheid van Chrysal om meer openheid van zaken te geven over haar zakelijke relatie met Valent, waartoe zij ruimschoots in de gelegenheid is geweest, de gevolgtrekking dat Chrysal dit bewijs niet kan leveren. In het belang van een definitieve beslechting van het geschil zal het College Chrysal daarom niet alsnog in de gelegenheid stellen het door haar te leveren bewijs (in beroep) te leveren en evenmin het Ctgb opdracht geven een nieuwe beslissing op het bezwaar van Chrysal te nemen, maar zal het College zelf in de zaak voorzien.

Slotsom

7. Het voorgaande leidt ertoe dat het College het beroep gegrond zal verklaren, het bestreden besluit zal vernietigen en, met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb, zelf in de zaak zal voorzien door het bezwaar van Chrysal tegen het primaire besluit ongegrond te verklaren en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit. Dat betekent dat het primaire besluit herleeft en in rechte vaststaat.