LS&R 1775

Schadevergoeding bij beëindiging overeenkomst Pimbio en Axxicon

Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2020, LS&R 1775; ECLI:NL:GHSHE:2020:84 (Pimbio tegen Axxicon) Partijen zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het IPC project. Op een gegeven moment willen ze deze samenwerking beëindigen. Hierbij stelt Pimbio onder andere dat Axxicon hem volledig schadeloos moet stellen voor de extra kosten die Pimbio moet maken als gevolg van de verbreking van de samenwerking van partijen. Volgens Pimbio is Axxicon hier stilzwijgend mee akkoord gegaan. Axxicon betwist deze stelling en acht Pimbio juist schadeplichtig omdat het Pimbio is geweest die zich eenzijdig uit de samenwerking in het IPC project heeft teruggetrokken.

Of er sprake is van een stilzwijgende aanvaarding, hangt af van wat partijen uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid. Uit vaststaande feiten vloeit niet een stilzwijgende aanvaarding voort van Axxicon om Pimbio schadeloos te stellen. Pimbio vordert subsidiair een schadevergoeding van Axxicon wegens afgebroken onderhandelingen. Deze wordt wederom niet toegekend, omdat met het oog op het behoud van de toegekende subsidie, een aangepast projectplan aan RVO moest worden gepresenteerd, inhoudende dat partijen bij de verdere voortgang van het project gescheiden zouden opereren.  

6.11.4. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Aanvaarding van een aanbod kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Of van een stilzwijgende aanvaarding sprake is, hangt af van wat partijen uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid.

6.11.5. Naar het oordeel van het hof mocht Pimbio uit de voormelde gang van zaken redelijkerwijs niet afleiden dat Axxicon zich jegens haar heeft verbonden om haar schadeloos te stellen voor de extra kosten die Pimbio zou moeten maken in verband met de wijziging van het oorspronkelijke IPC projectplan.

6.12.3. Voor zover Pimbio bedoeld heeft te stellen dat partijen in onderhandeling waren over een vergoeding aan Pimbio wegens geleden en nog te lijden schade en dat Axxicon de onderhandelingen daarover niet had mogen afbreken, kan die stelling evenmin worden aanvaard. Uit de gang van zaken, zoals hiervoor onder 6.11.4 vermeld, moet worden geconcludeerd dat van onderhandelingen over een aan Pimbio toe te kennen schadevergoeding, geen sprake is geweest.