LS&R 1638

Stevige medische claims in reclame over KyBoot is misleidend

Voorz. RCC 2 juli 2018, RB 3176; dossiernr. 2018/00416 (Kybun) Misleiding. Toewijzing. De klacht: In de bestreden reclame-uiting worden stevige medische claims gedaan die adverteerder niet kan waarmaken, zoals dat haar producten (schoeisel) helpen bij Sudeck atrofie, MS en kanker. In een telefonisch gesprek is duidelijk geworden dat er geen enkel medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Door de reclame-uiting wordt valse hoop gewekt bij mensen die serieuze klachten hebben. De reclame-uiting is daarom misleidend.

Het oordeel van de voorzitter
1)  Klaagster maakt bezwaar tegen de "stevige medische claims" die in de uiting worden gedaan. Zij noemt in het bijzonder Sudeck atrofie, MS en kanker. Deze ziekten en gebreken staan in de uiting onder het kopje "Bij welke klachten helpen kyBoot schoenen?". Hier wordt gesuggereerd dat de aangeprezen producten (schoeisel) ook helpen bij onder meer: (..)
2)  De voorzitter zal de geclaimde werking als hiervoor weergegeven beoordelen aan de hand van nummer 16 van de bij artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) behorende bijlage 1. Het in deze bepaling opgenomen verbod ziet op claims die betrekking hebben op lichamelijke toestanden die door de medische wetenschap worden gecategoriseerd als ziekte, gebrek of misvormingen. Naar het oordeel van de voorzitter vallen de hiervoor genoemde claims onder de reikwijdte van dit artikel.
3)  Met betrekking tot de geclaimde werking heeft klaagster gesteld dat adverteerder de claims niet kan waarmaken. Verder heeft klaagster gesteld dat zij telefonisch van adverteerder heeft vernomen dat er geen enkel medisch onderzoek in verband met het aangeprezen product heeft plaatsgevonden. Adverteerder heeft deze stellingen niet weersproken en ook geen enkel (passend en relevant) bewijs geleverd voor de positieve lichamelijke effecten die een consument volgens de uiting mag verwachten van het gebruik van het aangeprezen product. De voorzitter constateert daarom dat adverteerder tegen beter weten in de genezende werking van haar producten claimt. Om die reden is de reclame-uiting misleidend in de zin van punt 16 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1. Daarmee is gegeven dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel 7 NRC. Adverteerder zal bedoelde claims van haar website dienen te verwijderen. Derhalve wordt beslist als volgt.