LS&R 1972

Uitblijvende betalingen niet verantwoordelijk voor faillissement

Hof Den Haag 20 april 2021, LS&R 1972; ECLI:NL:GHDHA:2021:1237 (Leadd tegen Bayer) Leadd heeft in 1998 een licentie verstrekt aan de rechtsvoorganger van Bayer ten behoeve van onderzoek naar de werking van het eiwit Apoptin. In deze overeenkomst is een signing fee afgesproken en zijn tussentijdse betalingen afgesproken wanneer een belangrijke onderzoeksfase succesvol zou worden afgerond. Ook zijn er tussentijdse betalingen afgesproken wanneer een bepaalde deadline niet werd gehaald, zogenaamde irregular milestones. In 2003 is Leadd failliet gegaan. De curator vordert in deze zaak de nakoming van de verbintenis tussen Leadd en Bayer. Dit betreft meerdere milestones. Het hof stelt voorop dat op grond van de overeenkomst irregular milestones alleen verschuldigd zijn indien een concrete datum voor het bereiken van een milestone met meer dan 3 jaar wordt overschreden. Uiteindelijk wijst het hof de betaling van één milestone toe, maar vindt ze het niet aannemelijk dat Bayer een schadevergoeding verschuldigd is voor het veroorzaken van het faillissement van Leadd. 

3.47 Ten slotte vordert de curator vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat, stellende dat het uitblijven van de volgens de curator door Schering verschuldigde betalingen het faillissement van Leadd heeft veroorzaakt waardoor de ontwikkelings- en exploitatiemogelijkheden van de onderneming teniet zijn gegaan.
Bayer heeft gemotiveerd betwist dat zij (verwijtbaar) het faillissement van Leadd zou hebben veroorzaakt. Bayer heeft aangevoerd dat de financiële problemen van Leadd langere tijd bestonden en de betalingen waarop de curator aanspraak maakt niet raken aan de periode waarin Leadd failleerde. Voorts heeft zij gesteld dat wanbeleid van de directie van Leadd tot het faillissement heeft geleid, waarbij zij erop heeft gewezen dat de werknemers telkenmale niet betaald kregen ofschoon Schering daarvoor aan Leadd vaste bedragen had voldaan.

3.48 Vast staat dat het faillissement van Leadd op 15 juli 2003 is uitgesproken. Op die datum was zoals hiervoor is overwogen slechts één milestone-vergoeding verschuldigd, te weten de op 5 maart 2003 bereikte eerste (fase I) milestone voor ZK 304 709. Mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bayer, heeft de curator niet voldoende toegelicht en onderbouwd dat juist het niet (tijdig) voldoen van deze enkele milestone-betaling (€ 511.291,88) het faillissement van Leadd zou hebben veroorzaakt en het faillissement niet het gevolg is geweest van andere oorzaken.