DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023
LS&R 2149
Hof Amsterdam ||
10 jan 2023
Hof Amsterdam 10 jan 2023, LS&R 2149; ecli:NL:GHAMS:2023:48 ([appellante] tegen Infomedics), https://www.lsenr.nl/artikelen/vordering-schadevergoeding-wegens-schending-privacy

Vordering schadevergoeding wegens schending privacy

Hof Amsterdam 10 januari 2023, LS&R 2149; ECLI:NL:GHAMS:2023:48 (appellante tegen Infomedics) Infomedics vorderde in eerste aanleg een veroordeling van appellante voor een onbetaalde zorgdeclaratie. Appellante vorderde in reconventie schadevergoeding van Infomedics, wegens een inbreuk op haar privacy. Daarnaast vorderde zij dat Infomedics haar medisch dossier zou vernietigen. Appellante is in hoger beroep gegaan met zes grieven, waarin zij stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens door Infomedics rechtmatig is geweest. Het hof volgt de stellingen van appellante niet en oordeelt dat Infomedics op juiste en gerechtvaardigde wijze uitvoering heeft gegeven aan de wettelijke verplichtingen van artikel 38 lid 2 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) door de vermelding van de verrichte zorgprestatie op de factuur en betalingsherinnering. Het gebruik ervan in rechte wordt ook als rechtmatig beschouwd. De grief van appellante met betrekking tot de afwijzing van de vordering tot vernietiging van het medisch dossier wordt ook verworpen omdat Infomedics voldoende heeft betwist dat zij beschikt over het medisch dossier van appellante.

4.4. Ten aanzien van de eerste vier grieven, die zien op de rechtmatigheid van de vermelding van de medische behandeling op de factuur en de betalingsherinnering en op het gebruik van deze stukken in rechte, volgt het hof de stellingen van [appellante] niet. Op grond van artikel 1 lid 1 sub c onder 2 van Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is ook de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder tarieven in rekening brengt, aan te merken als zorgaanbieder. De stelling van [appellante] dat daarvan geen sprake is, omdat Infomedics haar vorderingen instelt uit hoofde van cessie, treft geen doel; dit gegeven laat immers onverlet dat Infomedics ook zelf als zorgaanbieder kwalificeert nu de vordering, zo zij al niet namens of ten behoeve van [X] is ingediend, in ieder geval verband houdt met het verlenen van zorg. Dat wordt niet anders doordat, zoals [appellante] ter zitting nog naar voren bracht, Infomedics op haar beurt weer zou optreden uit hoofde van lastgeving door Infomedics Finance B.V. Op grond van artikel 38 lid 2 Wmg dienen zorgaanbieders een tarief in rekening te brengen onder vermelding van de daarbij behorende prestatieomschrijving. Infomedics heeft onbetwist gesteld dat de op de factuur omschreven prestatieomschrijving is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en voortvloeit uit de wet (art. 38, lid 2 en 3 Wmg). Naar het oordeel van het hof heeft Infomedics op juiste en gerechtvaardigde wijze uitvoering gegeven aan deze (wettelijke) verplichting, door de (zeer) beknopte vermelding van de verrichte zorgprestatie op de factuur en de betalingsherinnering. Het gebruik daarvan in rechte is eveneens rechtmatig gelet op het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub f en g AVG, nu dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering en voorts proportioneel. De andere (formele) bezwaren die [appellante] heeft genoemd, wat daarvan zij, leiden niet tot een andere conclusie. Dientengevolge is het verwerkingsverbod zoals dat is neergelegd in artikel 9 lid 1 AVG op Infomedics niet van toepassing. 

Het hof voegt hieraan ten overvloede toe, dat de op zichzelf begrijpelijke bezwaren die [appellante] heeft tegen de openbaring van gegevens omtrent haar behandeling (die inderdaad zeer persoonlijk zijn) onvoldoende zwaarwegend zijn om af te wijken van de afweging die de wetgever heeft gemaakt.

4.5. De grief die betrekking heeft op de afwijzing van de vordering tot vernietiging van het medisch dossier faalt eveneens. Infomedics heeft voldoende gemotiveerd betwist dat zij beschikt over het medisch dossier van [appellante] . [appellante] heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat Infomedics van [X] meer heeft ontvangen dan slechts de omschrijving van de verrichte behandeling en zij heeft daarvan ook niet specifiek bewijs aangeboden. Haar vordering tot vernietiging van het medisch dossier door Infomedics dient reeds op die grond te worden afgewezen. 

4.6. Ook overigens heeft [appellante] geen concrete feiten te bewijzen aangeboden die tot een ander oordeel in deze zaak aanleiding zouden kunnen geven. Het algemeen geformuleerde bewijsaanbod wordt verworpen.