LS&R 1776

Zaans Medisch Centrum moet persbericht rectificeren

Vrz. Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2020, IEF 18969; LS&R 1776; ECLI:NL:RBNHO:2020:367 (ZMC tegen eiser) In september 2019 heeft het Zaans Medisch Centrum (ZMC) een persbericht geplaatst omtrent maatregelen tegen NDM-bacteriën in het ziekenhuis. Dit bericht was gebaseerd op een advies van een door het ziekenhuis ingesteld team van experts. De leverancier van het afvalverwerkingssysteem was het er op diverse punten inhoudelijk niet mee eens. Zij stelden dat het persbericht onterecht schade brengt aan hun reputatie en haar producten. Geoordeeld wordt dat het ziekenhuis onterecht de rol van het rioolstelsel in de problematiek niet benoemd. Ten aanzien van de mededelingen in het bericht omtrent het gebruik van gerecycled water en het gebruik van vermalers wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen. ZMC wordt veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie. 

4.33. De voorzieningenrechter komt, alles overziende, tot het oordeel dat ZMC bij de opstelling van het bericht eenzijdig aandacht heeft besteed aan de elementen uit het advies van het expertteam die niet in haar richting wezen en de portee van dat advies eenzijdig ten nadele van [eiseres] heeft uitgelicht. Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft het feit dat ZMC in het geheel geen melding heeft gemaakt van het aandeel van de riolering van ZMC in de verstoppingsproblematiek. Daardoor heeft ZMC de indruk gewekt dat de besmettingsrisico’s die mogelijk in het leven zijn geroepen door de implementatie van het door [eiseres] en ZMC gezamenlijk ontworpen en gerealiseerde systeem van afvalverwerking en de wijze waarop die realisatie heeft plaatsgevonden uitsluitend zijn toe te schrijven aan het gebruik van de [vermalers] en het gerecycled water. De uit de diverse onderzoeken blijkende feiten lijken er echter vooralsnog op te wijzen dat het rioolsysteem van ZMC alsmede de wijze van gebruik, beheer en reiniging daarvan evenzeer als beïnvloedende factoren moeten worden beschouwd. Door die factoren, waarvoor [eiseres] niet (primair) verantwoordelijk is, in een zo cruciale communicatie als de onderhavige buiten beeld te houden, heeft ZMC jegens [eiseres] onrechtmatig gehandeld.