LS&R 2017

Geen reclame in zin van Geneesmiddelenwet

Vrz. Rechtbank Overijssel 12 januari 2022, RB 3594, LS&R 2017; ECLI:NL:RBOVE:2022:133 (Almirall tegen Pharmaline) Kort geding. Almirall richt zich op de productie en verkoop van het geneesmiddel Skilarence voor de behandeling van psoriasis. Infinity (zustervennootschap van Pharmaline) bereidde in haar apotheek een geneesmiddel met de naam Psorinovo, eveneens voor de behandeling van psoriasis. Omstreeks augustus 2018 is discussie ontstaan tussen Almirall en Infinity over de vraag in hoeverre het Infinity is toegestaan om Psorinovo te bereiden en te verkopen. Almirall en Infinity zijn een minnelijke regeling overeengekomen, waarin staat dat dat Infinity “de magistrale bereiding van Psorinovo in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving slechts ter hand stelt aan “eigen” patiënten van haar apotheek”.

Omstreeks 23 december 2021 heeft Infinity haar patiënten en de bij haar bekende voorschrijvers van Psorinovo geïnformeerd over de beschikbaarheid van Psorinovo met ingang van 1 januari 2022. Almirall vordert o.a. Pharmaline te gebieden de berichtgeving en in te trekken en/of te doen terughalen en/of de verspreiding daarvan te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af omdat de berichtgeving niet kan worden aangemerkt als reclame in de zin van de Geneesmiddelenwet. Ook indien veronderstellende wijs ervan uit wordt gegaan dat sprake is van onjuiste dan wel onvolledige mededelingen is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de onjuistheid of onvolledigheid het economisch gedrag kan beïnvloeden. Hetgeen overigens naar voren is gebracht is onvoldoende om tot de conclusie te kunnen komen dat er anderszins sprake is van onrechtmatig handelen.

4.16. In het verlengde van wat hiervoor met betrekking tot artikel 84 Geneesmiddelenwet is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de uitingen in het bericht dat op of omstreeks 23 december 2021 door Pharmaline c.s. is gepubliceerd op de website en is verzonden naar de (oud-)patiënten dan wel voorschrijvers niet als (vergelijkende) reclame in de zin van artikel 6:194a BW kan worden aangemerkt, aangezien de berichtgeving niet is bedoeld ter bevordering van de afzet van Psorinovo. De berichtgeving heeft, zoals Pharmaline c.s. ook heeft betoogd, betrekking op een beperking in de verstrekking van Psorinovo aan patiënten en heeft de bedoeling om (met name) patiënten en voorschrijvers daarover te informeren. Almirall c.s. heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook onvoldoende onderbouwd gesteld welke uitingen in het bericht als ongeoorloofde vergelijkende reclame zijn aan te merken.