LS&R 1614

Inventarisatie en vertaling naar schema van medisch objectieve gegevens geen beschermd werk van wetenschap

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2018, IEF 17720; LS&R 1614 (X tegen Amgen) Geen auteursrechtinbreuk. X heeft een wetenschappelijk artikel geschreven over Familiaire Hypercholesterolemie (FH). In dat artikel is een schema opgenomen aan de hand waarvan een score kan worden berekend waarmee een diagnose kan worden gesteld. Het schema en de FH score dienen ter ondersteuning van een exactere diagnose bij personen met een verhoogd risico op FH. Amgen heeft een folder gemaakt ter promotie van een website met de domeinnaam fhscore.eu. De folder en website bevatten informatie over FH. X stelt dat Amgen delen uit een door hem geschreven onderzoek heeft openbaar gemaakt voor commerciële doeleinden en daarmee inbreuk maakt op zijn auteursrechten. X heeft medisch objectief relevante gegevens geïnventariseerd en vertaald naar tabellen en scores ten einde gerichter de diagnose FH vast te kunnen stellen. Daarbij was voor het toepassen van eigen smaak, voorkeur, gewoonte of persoonlijke visie, geen, dan wel niet of nauwelijks plaats. Het artikel, schema en FH score zijn geen auteursrechtelijk beschermd werk van wetenschap.

3.5. Aan de hand van voornoemd toetsingskader dient beoordeeld te worden of de Tabellen (het Schema en de FH Score) in het Artikel beschouwd kunnen worden als werk dat auteursrechtelijke bescherming toekomt. X heeft dienaangaande bij dagvaarding het volgende gesteld. Volgens X hebben het Schema en de FH Score in het Artikel een eigen, oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijk stempel van de maker, nu de vorm van het Artikel, het Schema en de FH Score niet zijn ontleend aan andere werken en zij het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid van X en dus van zijn creatieve keuzes (alinea 16 van de dagvaarding). Aldus stelt X bij dagvaarding enkel dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, maar hij laat na concreet gemotiveerd weer te geven waaruit dit blijkt en aan te geven ten aanzien van welke aspecten hij creatieve/subjectieve keuzes heeft gemaakt. Ter comparitie is X hierover uitdrukkelijk bevraagd en heeft hij het volgende verklaard: [...].

Uit deze verklaring van X volgt niet dat de selectie en het samenvoegen van (bestaande) onderzoeksgegevens, de opsomming van vragen met een daaruan gekoppelde score, alsmede het toekennen van een weegfactor daaraan, het resultaat zijn van een selectie die zijn eigen smaak, voorkeur, gewoonte of persoonlijke visie, zoals bedoeld in het kader van de "werktoets" in de zin van de Auteurswet, tot uitdrukking brengt. De geestelijke arbeid die X heeft verricht betreft het verzamelen van gegevens, het selecteren daarvan op basis van hun objectieve (medische) geldigheid en op basis van functionele vereisten en het toekennen van een waarde (score) aan antwoorden. Het resultaat van die arbeid past bij hetgeen in 3.4. onder objectief (feitelijk) is uiteengezet. De individuele medische expertise van X en zijn vermogen tot analyse hebben geresulteerd in een resultaat met een medisch wetenschappelijk doeleinde, waarbij medisch objectief relevante gegevens zijn geïnventariseerd en vertaald naar tabellen en scores ten einde gerichter de diagnose FH vast te kunnen stellen. Daarbij was voor het toepassen van eigen smaak, voorkeur, gewoonte of persoonlijke visie, geen, dan wel niet of nauwelijks plaats.

Hetzelfde oordeel geldt voor het door X beschreven ontwerpproces dat is overgelegd als productie 10, nu ook hieruit volgt dat het Schema en de FH Score medisch wetenschappelijke wetmatigheden bevatten die van onvoldoende subjectiviteit getuigen om te kunnen oordelen dat deze de persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking te brengen.

Er is weliswaar resumerend, sprake van de totstandkoming van een werk door geestelijke arbeid van X, maar niet van een schepping van een werk in de zin van de Auteurswet op basis van creatieve keuzes.

Ook de stelling van de raadsman van X, inhoudende dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een andere wetenschapper onafhankelijk tot de ontwikkeling van een overeenstemmend Schema en FH Score zou komen, weerspiegelt - in het licht van het vorenstaande - niet een rechtsregel die aanleiding moet geven tot het aannemen van het eigen, oorspronkelijk karakter van het werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

3.6. De conclusie luidt gezien het vorenstaande dan ook, dat het Schema (Tabel 1) en de FH Score (Tabel 2) in het Artikel geen auteursrechtelijk beschermd werk van wetenschap zijn als bedoeld in artikel 1 jo. artikel 10 van de Auteurswet. Een andere uitkomst zou ook meebrengen dat medisch wetenschappelijke informatie niet voor medici toegankelijk is, hetgeen niet wenselijk is voor de vanuit maatschappelijk oogpunt gewenste vooruitgang op medisch (wetenschappelijk) gebied en derhalve niet in lijn is met de doelstelling van de Auteurswet en de bescherming die deze wet beoogt te bieden.

Nu er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, komt de rechtsgrond aan alle vorderingen te ontvallen en behoren die te worden afgewezen. De overige verweren behoeven derhalve geen (nadere) bespreking en beslissing meer.