LS&R 1861

Verkoop desinfectiemiddel is inbreuk op auteursrecht

Vzr. Rechtbank Gelderland 27 juli 2020, IEF 19436, IT 3253, LS&R 1861; ECLI:NL:RBGEL:2020:4310 (Logic Chemie tegen TRENDX) Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Logic Chemie verhandelt desinfectiemiddelen, waaronder het zogenaamde 'LogicSept'. TRENDX exploiteert een webshop. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan op grond waarvan Logic Chemie 2000 liter LogicSept aan TRENDX zou verkopen en leveren en TRENDX de bevoegdheid kreeg de LogicSept onder die naam en met het ter beschikking gestelde etiket te verhandelen. Logic Chemie is haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen, maar op dat moment had TRENDX al een grote hoeveelheid van het middel verkocht en het product op haar webshop geplaatst. Vervolgens heeft TRENDX zelf een desinfectiemiddel samengesteld met gebruikmaking van het etiket van Logic Chemie en alleen de naam veranderd naar ‘LogiScept2’. Logic Chemie vordert een verbod voor TRENDX om in strijd te handelen met haar auteursrecht en handelsnaamrecht. De vordering ten aanzien van het auteursrecht wordt toegewezen. Hoewel Logic Chemie haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakwam, stond het TRENDX niet vrij om een ander desinfectiemiddel met het etiket van LogicSept te leveren. TRENDX heeft daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Logic Chemie. Het onderdeel van de vordering dat ziet op het handelsnaamrecht wordt afgewezen, omdat Logic Chemie niet actief is onder de handelsnaam LogicSept.  

4.2.  Uit het daarna tussen partijen gevoerde e-mailcontact kan vervolgens worden afgeleid dat het aanbod van Logic Chemie namens TRENDX op 24 maart 2020 stilzwijgend is aanvaard. Aangenomen moet worden dat daarmee tussen partijen op die datum een overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan Logic Chemie 2000 liter LogicSept aan TRENDX heeft verkocht en zou leveren en TRENDX in ieder geval eenmalig de bevoegdheid heeft gekregen de LogicSept onder die naam en met gebruikmaking van het door Logic Chemie ter beschikking gestelde etiket te verhandelen. Dat voor dat gebruik daarnaast een afzonderlijke licentie nodig was, blijkt niet uit de gevoerde correspondentie en Logic Chemie heeft in het geheel niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat en op grond waarvan TrendX dat wel zo heeft moeten begrijpen. Geconstateerd moet worden dat Logic Chemie haar verplichtingen op basis van de koopovereenkomst vervolgens niet is nagekomen, door te weigeren de overeengekomen 2000 liter LogicSept voor een prijs van € 7,00 per liter aan TRENDX te leveren. Op dat moment had TRENDX echter al een grote hoeveelheid van het middel verkocht aan D&D, welk bedrijf het middel op haar beurt al had aangeboden op bol.com, en had TRENDX het middel ook al in haar eigen webshop geplaatst. Gebleken is dat gedurende de (relatief korte) periode waarin D&D het middel op bol.com heeft aangeboden en TRENDX het middel in haar eigen webshop heeft aangeboden, diverse bestellingen van het middel zijn geplaatst. TRENDX heeft er vervolgens voor gekozen om in plaats van de LogicSept zelf een (desinfectie)middel samen te stellen en te leveren met gebruikmaking van het van Logic Chemie verkregen etiket. Dat stond TRENDX op basis van de op 24 maart 2020 tot stand gekomen overeenkomst met Logic Chemie echter niet vrij. TRENDX kon aan die overeenkomst niet het recht ontlenen om bij uitblijving van de levering van de LogicSept dan maar een ander (zelf samengesteld) middel te leveren in een verpakking met daarop wel het nauwelijks aangepaste etiket van de LogicSept. TRENDX had er naar aanleiding van de uitgebleven levering ook voor kunnen kiezen de daardoor te verwachten schade op een andere wijze te beperken en de daadwerkelijk door haar geleden schade op Logic Chemie te verhalen. Nu zij dat niet heeft gedaan en in plaats daarvan heeft gehandeld zoals hiervoor weergegeven, is voorshands aannemelijk dat TRENDX daarmee ondanks de overeenkomst met Logic Chemie inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Logic Chemie.

4.3. Vaststaat dat namens TRENDX tot op heden geen onthoudingsverklaring is getekend waarin een sanctie is opgenomen bij overtreding daarvan. Dit terwijl uit de overgelegde stukken volgt dat TRENDX naast de (imitatie van) de LogicSept ook andere producten van Logic Chemie op haar website aanbiedt, althans heeft aangeboden, waarvan de authenticiteit valt te betwijfelen. Bij deze stand van zaken bestaat een reële dreiging van herhaling van het inbreukmakend handelen van TRENDX, zodat de vordering van Logic Chemie strekkende tot veroordeling van TRENDX iedere inbreuk op het auteursrecht van Logic Chemie op het etiket van de LogicSept en de overige producten van Logic Chemie binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden zal worden toegewezen. Nu uit de overgelegde stukken volgt dat Logic Chemie enkel actief is onder die handelsnaam en (daarnaast) niet (ook) onder de naam LogicSept, zal het onderdeel van de vordering dat ziet op veroordeling van TRENDX tot het staken van ieder inbreukmakend handelen op de handelsnaam LogicSept worden afgewezen. Hoewel (eerst) ter zitting is gesteld dat LogicSept als Europees merk is geregistreerd, is dat op geen enkele wijze onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Nu Logic Chemie ook geen vordering heeft ingesteld die verband houdt met een gestelde merkinbreuk, zal dit onderwerp verder onbesproken blijven.