LS&R 2223
30 november 2023
Uitspraak

Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

 
LS&R 2222
14 november 2023
Uitspraak

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

 
LS&R 2221
13 november 2023
Uitspraak

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

 
LS&R 2198

Groene Hart Ziekenhuis veroordeeld tot betaling

5 apr 2023, LS&R 2198; ECLI:NL:RBDHA:2023:8753 (Medned/Stichting Groene Hart ), https://www.lsenr.nl/artikelen/groene-hart-ziekenhuis-veroordeeld-tot-betaling

Rechtbank Den Haag 5 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8753, IT 4337, LSR 2198 (Medned/Stichting Groene Hart) De rechtbank doet in deze zaak uitspraak over het geschil tussen Medned Information Consultancy (hierna: Medned) en Stichting Groene Hart Ziekenhuis (Hierna: Groene Hart). Medned levert medische software aan Groene Hart. Deze software voldoet niet meer aan de eisen die Groene Hart aan deze software stelt en zij wisselt van leverancier. Wel neemt zij een ‘raadpleegpakket’ af bij Medned, om bij oude patiëntgegevens te kunnen komen. Daartoe hebben zij nadere overeenkomsten gesloten. Groene Hart stelt nu dat Medned misbruik maakt van haar machtspositie om, middels naheffingspercentages in de facturen, zoveel mogelijk geld van het Groene Hart te ontvangen. Ook zou Medned de implementatie van het raadpleegpakket opzettelijk vertragen. Hierom laat zij enkele facturen van Medned onbetaald. Medned vordert betaling van de facturen.

LS&R 2204

Verzoeker krijgt geen bijzondere bijstand voor homeopathische middelen

Centrale Raad van Beroep 27 jun 2023, LS&R 2204; ECLI:NL:CRVB:2023:1648 (Verzoeker/College Bergen op Zoom), https://www.lsenr.nl/artikelen/verzoeker-krijgt-geen-bijzondere-bijstand-voor-homeopathische-middelen

Centrale Raad van Beroep 27 juni 2023, LSR 2204; ECLI:NL:CRVB:2023:1648 (Verzoeker/College Bergen op Zoom) Bestuursrecht. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in deze zaak over het beroep van verzoeker. Deze heeft een aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van homeopathische middelen op grond van de Participatiewet gedaan, welke is afgewezen. Tussen de partijen is in geschil of er zeer dringende redenen zijn om deze bijzondere bijstand te verlenen. De rechtbank heeft het beroep tegen het besluit ongegrond verklaard. Verzoeker vordert bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening.

LS&R 2202

Gedeeltelijke nietigheid octrooi voorkomt inbreuk

26 jul 2023, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edward Lifesciences/Meril c.s.), https://www.lsenr.nl/artikelen/gedeeltelijke-nietigheid-octrooi-voorkomt-inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 juli 2023, IEF 21636, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edwards Lifesciences/Meril c.s.) Edwards Lifesciences (Hierna: Edwards) is een onderneming werkzaam op het gebied van prothetische hartkleppen. Zij houdt een octrooi voor een zogenaamde ballonkatheter. Op basis van dit octrooi heeft Edwards de  douane gevraagd om enkele goederen - enkele protheses onder de naam ‘Navigator’ en ‘Myval THV’ - van Meril, bestemd voor Angiocare, vast te houden. Edwards meende namelijk dat er sprake was van inbreuk op haar octrooi. Gedaagden Angiocare en Meril worden hierna gezamenlijk als Meril c.s. aangeduid. Edwards vordert een inbreukverbod voor Meril c.s.,stellend dat zij inbreuk maakt op haar octrooi. Meril c.s. betoogt dat haar goederen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat het octrooi daarbij nietig is.

LS&R 2201

Maskers Dieha Capital voldoen niet aan norm

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 jul 2023, LS&R 2201; ECLI:NL:RBZWB:2023:5722 (Solmed Supplies/Dieha Capital), https://www.lsenr.nl/artikelen/maskers-dieha-capital-voldoen-niet-aan-norm

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 juli 2023, LS&R 2201; ECLI:NL:RBZWB:2023:5722 (Solmed Supplies/Dieha Capital) In deze zaak oordeelt de rechtbank over mondmaskers die door Dieha Capital aan Solmed Supplies zijn geleverd. Deze zouden niet voldoen aan de EN 14683-norm. Solmed Supplies stelt dat hierdoor een wezenlijke tekortkoming in de nakoming bestaat, die ontbinding rechtvaardigt, wat Dieha Capital ontkent. Als Solmed Supplies ontbinding vordert, doet de rechtbank eerst een deskundigenbericht plaatsvinden. Uit dit bericht blijkt dat de mondmaskers niet voldoen aan de normen. Solmed Supplies vordert nog steeds ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen en een schadevergoeding.

 

LS&R 2200

Hof benoemt deskundige in zaak tussen VGZ en MediReva

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 aug 2023, LS&R 2200; ECLI:NL:GHARL:2022:6787 (Eisers/MediReva), https://www.lsenr.nl/artikelen/hof-benoemt-deskundige-in-zaak-tussen-vgz-en-medireva

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 augsutus 2022, LS&R 2200; ECLI:NL:GHARL:2022:6787 (Eisers/MediReva) In dit geschil buigt het hof zich over de vraag of VGZ, appellanten in het geschil, gehouden zijn om de lijmrestverwijderaars die door MediReva worden verstrekt aan hun verzekerden te vergoeden. MediReva produceert en verkoopt een middel om lijmresten van een stoma weg te halen. VGZ beschouwt dit middel als een schoonmaakmiddel dat buiten het basispakket valt. MediReva is het daar niet mee eens en start een procedure, waarbij zij in eerste aanleg gelijk krijgt. VGZ gaat in beroep. In onderhavige tussenuitspraak laten partijen zich uit over de deskundigenbenoeming van het hof. 

LS&R 2199

Boetebesluit voor desinfectiemiddel herroepen

15 aug 2023, LS&R 2199; ECLI:NL:CBB:2023:425 (Appellant/Minister van Infrastructuur en Waterstaat), https://www.lsenr.nl/artikelen/boetebesluit-voor-desinfectiemiddel-herroepen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 15 augustus, LS&R 2199, ECLI:NL:CBB:2023:425 (Appellant/Minister van Infrastructuur en Waterstaat) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna: CBB) over het hoger beroep ingesteld door appellant tegen een eerdere uitspraak. Appellant exploiteert een reinigings- en ontsmettingsplaats voor vrachtwagens waar dieren mee zijn vervoerd. Het desinfectiemiddel dat hij daarvoor gebruikte voldeed niet aan de gestelde minimumeisen, zo bleek uit een monster dat uit de spuitlans is afgenomen. Hier heeft appellant een boete voor gekregen. De rechtbank heeft dit besluit vernietigd en de boete gehalveerd. In hoger beroep stelt appellant dat het monster in strijd met de werkinstructie van de NVWA is genomen, terwijl de monsters die wel in navolging van deze werkinstructie zijn genomen aan de norm voldeden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt daartegenover dat het voor rekening en risico van appelant komt hoe deze het desinfectiemiddel aanmaakt en de gebruiksconcentratie daarvan controleert. 

LS&R 2196

Conclusie P-G: AstraZeneca handelde niet onrechtmatig in haar handhaving

9 jun 2023, LS&R 2196; ECLI:NLPHR:2023:580 (Menzis/Astrazeneca), https://www.lsenr.nl/artikelen/conclusie-p-g-astrazeneca-handelde-niet-onrechtmatig-in-haar-handhaving

Parket bij de Hoge Raad 9 juni 2023, IEF 21571, LS&R 2196, ECLI:NL:PHR:2023:580 (Menzis/AstraZeneca) De vraag die P-G Van Peursem in deze conclusie beantwoordt is of AstraZeneca onrechtmatig jegens een zorgverzekeraar (Menzis) heeft gehandeld door een achteraf nietig bevonden octrooi tegen een concurrent te handhaven, nu de zorgverzekeraar achteraf gebleken een preferentiebeleid met betrekking tot generieke varianten van een medicijn had kunnen voeren. Bij de Hoge Raad stelt Menzis dat AstraZeneca onrechtmatig heeft gehandeld en onrechtmatig verrijkt is door haar (gesteld onrechtmatige) handhaving.

LS&R 2195

Najaarsagenda 2023

Nu even pauze, in september gaan de opleidingen weer van start. Noteert u de data alvast? Aanmelden kan via de website.

LS&R 2194

Gerecht EU: merk Omegor komt ten einde

28 jun 2023, LS&R 2194; ECLI:EU:T:2023:360 (UGA Nutraceuticals/EUIPO), https://www.lsenr.nl/artikelen/gerecht-eu-merk-omegor-komt-ten-einde

Gerecht EU 28 juni 2023, IEF 21526, LS&R 2194, ECLI:EU:T:2023:360 (UGA Nutraceuticals/EUIPO) In deze zaak buigt het Gerecht zich over de vraag of het EUIPO correct heeft geoordeeld in het geschil tussen UGA Nutraceuticals (hierna: UGA) en BASF. UGA probeerde in 2019 het woordmerk 'OMEGOR VITALITY' te registreren. BASF komt hiertegen in opstand, als houder van het woordmerk 'Omacor', en krijgt gelijk van het EUIPO omdat de twee merken hetzelfde publiek aanspreken en genoeg overeenkomen om verwarringsgevaar te doen ontstaan. UGA komt in opstand tegen deze beslissing en verzoekt vernietiging van de uitspraak van het EUIPO. 

LS&R 2193

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht

Charlotte Vrendenbarg wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht.

Het onderzoek van Charlotte Vrendenbarg is gericht op de volle breedte van het intellectueel eigendomsrecht (IE). In haar publicaties zoekt zij de verbinding tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden, waaronder het EU-recht, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht. In haar functie als hoogleraar zal zij tevens onderzoek verrichten op het terrein van intellectueel eigendomsrecht en duurzaamheid, waarbij zij zich zal richten op de vraag op welke wijze dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.