LS&R 2003

Nationaal Reclamerecht Congres op 16 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex. Dagvoorzitters Willem Leppink en Ebba Hoogenraad hebben een boeiend programma opgesteld, met interessante sprekers, actuele onderwerpen, paneldiscussies en parallelsessies. Daarom organiseren we het in principe op locatie met alle voorzorgsmaatregelen.
Lukt dit toch niet, dan zorgen we voor een verrassende nieuwe oplossing. Ook daarbij met als uitgangspunt: interactief, inspirerend en persoonlijk gericht. Kijk voor meer informatie op de website of mail naar info@delex.nl.

LS&R 2002

Cassatieberoepen Roka en Silife verworpen

Hoge Raad 19 nov 2021, LS&R 2002; ECLI:NL:HR:2021:1712 (Roka c.s. tegen Silife c.s.), http://www.lsenr.nl/artikelen/cassatieberoepen-roka-en-silife-verworpen

HR 19 november 2021, IEF 20373, LS&R 2002; ECLI:NL:HR:2021:1712 (Roka c.s. tegen Silife c.s.) Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten in 2010 een exclusieve licentieovereenkomst. In 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi. Roka c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Silife c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het principale en het incidentele cassatieberoep [IEF 20119]. De Hoge Raad verwerpt de cassatieberoepen.

LS&R 2000

Vacature: twee leden voor de kamers van beroep EUIPO

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) — hierna “het Bureau” genoemd — zoekt twee kandidaten voor de functie van lid van de kamers van beroep van het Bureau.
Lees hier de officiële kennisgeving.

LS&R 1999

Octrooispecialist András Kupecz start als partner bij Pinsent Masons

Het multinationale advocatenkantoor Pinsent Masons heeft András Kupecz als partner benoemd in het Europese life sciences team. András is de vierde partner van het kantoor in Nederland en is gespecialiseerd in octrooizaken. Hij adviseert cliënten in de life sciences sector en treedt regelmatig op in octrooigeschillen die spelen in meerdere jurisdicties.
Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Unified Patent Court (UPC), is András’ benoeming van groot belang om ervoor te zorgen dat het kantoor in een goede positie verkeert om zijn cliënten te adviseren over de gevolgen hiervan en hen bij te staan in hun eerste zaken.

LS&R 1998

Prejudiciële vragen over biometrische gegevens voor politionele doeleinden

10 mei 2021, LS&R 1998; (Ministerstvo na vatreshnite raboti), http://www.lsenr.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-biometrische-gegevens-voor-politionele-doeleinden

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) 10 mei 2021, IT 3722, LS&R 1998, IEFbe 3328; C-205/21 (Ministerstvo na vatreshnite raboti) via Minbuza. Op 01-03-2021 is een akte van formele beschuldiging opgesteld ten aanzien van B.C. Onmiddellijk na de formele beschuldiging is zij verzocht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een politionele registratie: het nemen van vingerafdrukken en foto’s, en stalen voor het aanmaken van een DNA-profiel. B.C. wilde dit niet, zij heeft diezelfde dag nog in een formulier verklaard dat zij in kennis was gesteld van het bestaan van een wettelijke grondslag voor de uitvoering van haar politionele registratie overeenkomstig de ZMVR. Ook heeft zij in dat formulier de officiële verklaring afgelegd dat zij niet bereid is om vingerafdrukken te laten afnemen, zich te laten fotograferen en stalen af te staan voor het aanmaken van een DNA-profiel. Zij is vervolgens niet onderworpen aan de genoemde handelingen met het oog op politionele registratie. In plaats daarvan hebben de politiediensten zich gewend tot de verwijzende rechter. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de bewoordingen van de nationale wettelijke regeling kunnen leiden tot een met de Unierechtelijke criteria verenigbare conclusie dat de verwerking van genetische en biometrische gegevens voor politionele doeleinden in beginsel is toegestaan door de nationale wet.

LS&R 1997

Octrooi voldoet niet aan inventiviteitsvereiste

Hof Den Haag 29 jun 2021, LS&R 1997; ECLI:NL:GHDHA:2021:2055 (Nutrition tegen Noba), http://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-voldoet-niet-aan-inventiviteitsvereiste

Gerechtshof Den Haag 29 juni 2021, IEF 20333, LS&R 1997; ECLI:NL:GHDHA:2021:2055 (Nutrition tegen Noba) Nutrition ontwikkelt en produceert veevoeders en daarvoor bestemde producten. Noba houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van vetproducten voor de diervoederindustrie. Nutrition was houdster van het Europese octrooi EP 371 betreffende middenlange keten vetzuren bruikbaar als antimicrobiële agentia. Volgens Nutrition maakt Noba in haar producten Vital Pure en Dry Vital Pure gebruik van de onder EP 371 beschermingsomvang vallende techniek. Nutrition vorderde in eerste aanleg daarom onder andere een aan Noba op te leggen verbod om (in)direct inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 371. Noba heeft niet bestreden dat haar producten Vital Pure en Dry Vital Pure onder de beschermingsomvang van EP 371 vallen, zij stelt echter dat EP 371 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. De rechtbank oordeelde dat EP 371 niet inventief is. Zij heeft het Nederlandse deel van EP 371 vernietigd. In hoger beroep vordert Nutrition vernietiging en Noba bekrachtiging van het vonnis. Het hof oordeelt dat het Nederlandse deel van EP 371 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. Dat betekent dat het vonnis wordt bekrachtigd.

LS&R 1996

Octrooi voorafgaand aan pleidooi herroepen

20 apr 2021, LS&R 1996; ECLI:NL:GHDHA:2021:2056 (Bayer tegen Ceva), http://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-voorafgaand-aan-pleidooi-herroepen

Gerechtshof Den Haag 20 april 2021, IEF 20332, LS&R 1996; ECLI:NL:GHDHA:2020:1626 (Bayer tegen Ceva) Bayer maakt onderdeel van Bayer AG, dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling naar farmaceutische producten en diergeneesmiddelen. Ceva maakt onderdeel uit van de Ceva groep, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van medicijnen en andere farmaceutische producten voor dieren. Bayer was houdster van octrooi EP 496. Binnen Europa zijn verschillende procedures gevoerd tussen de Bayer groep en de Ceva groep wegens (niet-)inbreuk op buitenlandse delen van EP 496, waarbij door Ceva ook de geldigheid van het octrooi is bestreden. Op 17 september 2020 heeft de Technische Kamer van Beroep het octrooi volledig herroepen wegens gebrek aan inventiviteit. In eerste aanleg vorderde Bayer onder andere een op EP 496 gebaseerd inbreukverbod met nevenvorderingen. Ceva voerde verweer, onder andere stellende dat het octrooi inventiviteit ontbeerde en dat zij geen inbreuk maakte. De vorderingen van Bayer zijn toen afgewezen. Bayer vordert in hoger beroep vernietiging van het vonnis. Vanwege de herroeping van het octrooi gaan grieven van Bayer niet op, en zijn haar inbreukvorderingen niet toewijsbaar zijn. Bayer erkent dat zij in appel over het inhoudelijke geschil als de in het ongelijk gestelde partij moet worden beschouwd.

LS&R 1994

Nationaal Reclamerecht Congres op 16 december

Houd uw agenda vrij voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 16 december in Hotel Jakarta.
Ebba Hoogenraad en Willem Leppink leiden ons door een interactief dagprogramma, met parallelsessies, paneldiscussies en boeiende sprekers vanuit bedrijfsleven, advocatuur en toezichthouders. Natuurlijk starten we met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke ´hits and misses´, een ‘behind the scenes’ van de Stichting Reclame Code en een terugblik op het jaar door de ACM. Het Commissariaat voor de Media geeft een voorzet op enkele beleidsvoornemens (met influencers voorop). In de middag komen thema’s als Pharma, Food en Duurzaamheid aan bod.

LS&R 1993

Boete voor reclame homeopathische middelen te hoog

1 okt 2021, LS&R 1993; ECLI:NL:RBMNE:2021:5164 (De maatschap tegen de Minister voor Medische Zorg), http://www.lsenr.nl/artikelen/boete-voor-reclame-homeopathische-middelen-te-hoog

Rechtbank Midden-Nederland 1 oktober 2021, RB 3564.LS&R 1993; ECLI:NL:RBMNE:2021:5164 (De maatschap tegen de Minister voor Medische Zorg) De minister heeft de maatschap een boete opgelegd wegens het presenteren van Pertussinum en Asclepias tuberose als geneesmiddelen. De maatschap kan zich niet verenigen met de opgelegde boete en gaat hiertegen in beroep. Net als de minister oordeelt de rechtbank dat de maatschap met de uitingen op haar website reclame heeft gemaakt in de zin van artikel 1 lid 1 onder xx van de Geneesmiddelenwet. Dat het niet de bedoeling was reclame te maken is niet van belang. Wel oordeelt de rechtbank dat de boete van € 15.000 in dit geval te hoog was. De minister heeft nagelaten te motiveren waarom het bereik van de website 'groot' is. Dit moet volgens de rechtbank worden beoordeeld aan de hand van het feitelijke bereik en niet de theoretische vindbaarheid. De boete wordt verlaagd naar € 12.000. 

LS&R 1991

Voorstel Wet kwaliteitsregistraties zorg (Wkz) over uitwisseling van patiëntgegevens

De overheid draagt op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de wettelijke opdracht voor een stelsel van goede zorg. Hierin wordt het van belang geacht dat zorgaanbieders in staat zijn om van elkaar te leren. Er bestaat een grote behoefte aan de uitwisseling van medische gegevens van patiënten. In dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor kwaliteitsregistraties om gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze grondslag geldt alleen voor kwaliteitsregistraties die het Zorginstituut heeft opgenomen in het, ook bij dit wetsvoorstel te regelen, nieuwe openbare register voor kwaliteitsregistraties. De consultatie is op juli jl. gesloten en de uitkomsten hiervan worden mogelijk verwerkt in een nieuwe versie van de Wkz. 

LS&R 1990

Seminar over dwanglicenties

Op donderdagmiddag 28 oktober organiseert Genome lawyers een seminar over dwanglicenties in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Dit seminar is relevant voor pharma / biotech, medical devices of gelieerde bedrijven omdat het gaat over mogelijk nieuwe wetgeving die de intellectuele eigendom (IE) van bedrijven kan aantasten. Het seminar is gericht op het informeren over dit initiatief wetsvoorstel.

LS&R 1989

Geen spoedeisend belang vanwege toezegging

Rechtbank Midden-Nederland 22 sep 2021, LS&R 1989; (Alk-Abello tegen Allergy Therapeutics), http://www.lsenr.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-vanwege-toezegging

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2021, IEF 20233, LS&R 1989; C/16/524820 / KG ZA 21-414 (Alk-Abello tegen Allergy Therapeutics) Kort geding. Partijen zijn vergunninghouder van geneesmiddelen en allergeenproducten en zijn directe concurrenten van elkaar. Een van de producten die AT op de markt brengt is het receptgeneesmiddel Pollinex, een immunotherapiekuur. AT heeft op eigen websites en in een brief aan huisartsen uitingen over de werking van het geneesmiddel gedaan. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of de door AT gedane uitingen onrechtmatig en/of misleidend zijn. ALK vordert dat het AT verboden wordt om de uitingen of uitingen met vergelijkbare strekking te gebruiken. Geoordeeld wordt onder meer dat ALK onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van schade of dreigende schade. Een spoedeisend belang ontbreekt aangezien AT in augustus per e-mail de toezegging heeft gedaan de uiting te staken en gestaakt te houden. ALK wordt in het ongelijk gesteld.

LS&R 1987

GGD mag prikbus op kermis neerzetten

Rechtbank Overijssel 24 sep 2021, LS&R 1987; ECLI:NL:RBOVE:2021:3604 (Eiser tegen GDD Twente), http://www.lsenr.nl/artikelen/ggd-mag-prikbus-op-kermis-neerzetten

Vzr. Rechtbank Overijssel 24 september 2021, LS&R 1987; ECLI:NL:RBOVE:2021:3604 (Eiser tegen GDD Twente) Kort geding. Gemeente Hengelo heeft aangekondigd dat op de kermis in september een prikbus van de GGD Twente aanwezig zal zijn. Eiser vordert dat het GGD Twente verboden wordt om op de kermis primair mensen, subsidiair jongeren onder de 18 jaar, te vaccineren. De voorzieningenrechter buigt zich eerst over de vraag of eiser een (voldoende) belang heeft bij haar vorderingen, iets wat GGD Twente heeft betwist. Eiser baseert haar vordering op artikel 7:448 BW, 7:450 BW juncto artikel 11 van de Grondwet. Zij is van mening dat mensen, waaronder haar zestienjarige dochter, die de kermis bezoeken en zich daar laten vaccineren dit onder druk doen en niet goed en volledig geïnformeerd zijn. Artikelen 7:448 BW en 7:450 BW zien echter, zoals GGD Twente ook heeft betoogd, op de relatie tussen patiënt en de hulpverlener, niet op bescherming van een derde persoon. Daarbij is een zestienjarige in staat om zelfstandig beslissingen te maken over medische verrichtingen. Er is niet een voldoende eigen belang. Het gevorderde dient afgewezen te worden.

LS&R 1984

Boete na niet nakomen vaststellingsovereenkomst

1 sep 2021, LS&R 1984; ECLI:NL:RBROT:2021:8683 (Flexpower tegen Olimp), http://www.lsenr.nl/artikelen/boete-na-niet-nakomen-vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Rotterdam 1 september 2021, IEF 20172, LS&R 1984; ECLI:NL:RBROT:2021:8683 (Flexpower tegen Olimp) Flexpower is houdster van het Uniemerk FLEXPOWER en brengt onder deze naam medicinale sportcrème op de markt. Olimp is een Poolse farmaceutische onderneming, die zich onder meer bezighoudt met de productie en verkoop van voedingssupplementen. Eén van deze producten betreft collageen poeder onder de naam Flexpower. Op 10 januari 2020 is er tussen beide partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat Olimp niet langer gebruik zou maken van het merk Flexpower. Echter stelt Flexpower dat het Inbreuk-product sinds 8 juli 2020 online nog door tientallen distributeurs en wederverkopers van Olimp is aangeboden en dat Olimp daarom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. Olimp brengt hier tegenin dat zij zich slechts verbonden tot een inspanning, niet tot een resultaat. Daarnaast staat het Inbreuk-product nog op de Facebook en YouTube accounts van Olimp. Dit resulteert in een boete, die op grond van redelijkheid en billijkheid nog gematigd wordt. 

LS&R 1982

Herziene editie The Dutch Copyright Act 2021

Vandaag verschijnt het boek Auteurswet / The Dutch Copyright Act 2021, de herdruk op de uitgave uit 2015. Deze herziene uitgave bevat de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn Online Omroep 2021. De margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser Schaap & Kreijger, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging. De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de Auteurswet. Deze vertaling is bewerkt en aangevuld door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, mede gespecialiseerd in teksten op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bestel het boek hier of via de boekhandel of Bol.com.

LS&R 1981

Najaarscongressen deLex

Save the date voor de deLex najaarscongressen 2021:

- 5 oktober Benelux Merkencongres
- 7 oktober Nederlands Octrooicongres
- 25 november Nationaal Mediarechtcongres
- 2 december IE-Winterforum
- 16 december Nationaal Reclamerechtcongres

Meer weten: kijk op de IE-agenda, klik hier of mail naar info@delex.nl voor meer informatie.

LS&R 1979

Onvoldoende onderbouwd belang rectificatie

Rechtbank Rotterdam 22 jun 2021, LS&R 1979; ECLI:NL:RBROT:2021:7868 (BSI tegen Comedical), http://www.lsenr.nl/artikelen/onvoldoende-onderbouwd-belang-rectificatie

Vzr. Rechtbank Rotterdam 22 juni 2021, IEF 20148, IT 1979; ECLI:NL:RBROT:2021:7868 (BSI tegen Comedical) Kort geding. Eiser BSI is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige medische hulpmiddelen. Verweerder Comedical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en distributie van radiofrequente apparatuur en katheters en naalden voor een minimale invasieve behandeling van chronische pijn. Comedical heeft via diverse kanalen een aantal uitlatingen gedaan over BSI en haar producten. BSI eist onder meer rectificatie. Negatieve berichtgeving op Facebook wordt verwijderd. Voor toewijzing van verdere rectificaties is geen aanleiding omdat BSI haar belang onvoldoende heeft onderbouwd. Gelet op het arbitragebeding dat in artikel 7.6 is opgenomen in de tussen partijen geldende distributieovereenkomst acht de voorzieningenrechter zich niet bevoegd om van de vorderingen in reconventie kennis te nemen. De vorderingen dienen in arbitrage te worden beslecht in Boston, met toepassing van de ICDR.

LS&R 1980

Leergang Intellectueel Eigendomsrecht start 2 november

Op 2 november start aan de VU de Leergang Intellectueel Eigendomsrecht. Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?
Lees verder >>

LS&R 1978

Vacature: Advocaat-medewerker Life Sciences Regulatory

Voor ons IP-team zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor de functie van

Advocaat-medewerker Life Sciences Regulatory

Over ons
Bird & Bird kent de Life Sciences sector als geen ander en rekent de grootste nationale en internationale farmaceutische en biotechnologische bedrijven tot haar cliënten. Life sciences regulatory is een steeds belangrijker onderdeel van onze praktijk, zowel nationaal als internationaal. De zaken zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan onder meer over markttoelatingen, vestiging van bedrijven, overeenkomsten met zorgprofessionals, telemedicine, data en privacy, tot en met openbaarheid van EMA-dossiers en Brexit-issues. Veel zaken zijn een combinatie van regulatory, intellectuele eigendomsrecht en ondernemingsrecht. De praktijk bestaat zowel uit adviseren als procederen. Onze cliënten zijn veelal internationaal actief waardoor je in veel gevallen samenwerkt met collega's van buitenlandse Bird & Bird-kantoren. Om die samenwerking goed te bevorderen organiseert Bird & Bird internationale sector retreats. Zo leer je je buitenlandse collega’s persoonlijk kennen, deel je kennis en ervaringen en leer je nog meer over de regulatory praktijk in andere landen. Lees hier de volledige vacaturetekst.